.

ברזלי, נמצאים קרוב - רואים רחוק

ירושלים, ‏20 אפריל, 2020

  

לקוח יקר, 

לאחרונה פורסמו באמצעי התקשורת הודעות מאת רשויות שונות, כולל רשות המיסים והמוסד לביטוח לאומי, בדבר הקלות, דחיות ומענקים, לאור משבר מגפת הקורונה.

לנוחיותכם, אנו מביאים להלן לעיונכם ריכוז של חלק מהפרסומים שיכול ויהיו רלוונטיים גם לגביכם:

1. מענק לעצמאים ובעלי שליטה-

 • הפעימה הראשונה של המענק האמור הינה לעצמאים בלבד (לא כולל בעלי שליטה). סכום המענק בפעימה זו נגזר מסכום ההכנסה כעצמאי ויכול להגיע עד לתקרה בסך 6,000 ₪. הזכאות למענק זה כפופה לתנאים שנקבעו (כפי שפורט בחוזר נפרד שנשלח ב- 02/04/2020 ללקוחות הרלוונטיים).
 • באשר לפעימה השנייה יצוין כי על פי הודעת משרד האוצר, הוחלט לשפר משמעותית את מתווה המענק, הן באשר לסכום המענק והן באשר לאוכלוסיית הזכאים כלהלן (המתווה טרם אושר סופית):
 • זכאות גם לשכירים בעלי שליטה.
 • שיעור המענק – 70% מההכנסה החודשית הממוצעת (2018 או 2019 לבחירת העצמאי).
 • סכום המענק- עד 10,500 ₪.
 • תקרת ההכנסה החייבת לקביעת זכאות- 1 מליון ₪ לשנה.
 • מותנה בירידת מחזור הפעילות בשיעור של 25% לחודשים 03-06/2020.

יצוין כי על פי הפרסומים, המענק שיתקבל לא יהיה חייב במע"מ ובביטוח לאומי.

2. אישורי ניכוי מס במקור ותיאומי מס בגין שכר-

 • אישורי ניכוי מס במקור שתוקפם פג ביום 31.03.2020, יהיו תקפים עד 30.04.2020.
 • תיאומי מס בגין שכר לשנת המס 2019 יהיו בתוקף עד תשלום משכורת מאי 2020 (אך לא יאוחר מ- 13.06.2020).

 3. בעניין מס ערך מוסף-

 • מועד הדיווח ותשלום לעוסקים המדווחים למע"מ דיווח דו-חודשי בגין ינואר- פברואר יידחה עד 27.04.2020.

יוער כאן כי בכוונת לשכת רואי החשבון להגיש עתירה לבג"ץ שיורה על דחיית המועד לדיווח ותשלום לרשויות המס (מס הכנסה ומס ערך מוסף) בגין חודש מרץ 2020. כיום המועד החוקי הינו 23.04.2020 (מקדמות וניכויים מס הכנסה) וביום 26.04.2020 (מס ערך מוסף).

 • מיום 01.03.2020 עד יום 31.05.2020 ניתן יהיה באופן חריג וזמני, לנכות בדו"ח התקופתי למע"מ מס תשומות גם בהסתמך על חשבונית מס שנסרקה בדואר אלקטרוני ללא חתימה דיגיטלית, מבלי להמתין להגעה פיזית של חשבונית המס לידי העוסק.

 4. מועד הגשת דוחות שנתיים לשנת 2018 למס הכנסה שניתנה בגינם ארכה למייצגים להגשתם עד 31.03.2020, יידחה ליום 30.04.2020.

5. זקיפת שווי שימוש ברכב בהכנסה-

רשות המיסים פרסמה הנחייה לפיה עובדים שהוצאו לחל"ת בעקבות משבר הקורונה והחזירו את הרכב למעסיק, ניתן לזקוף לשכר שווי שימוש ברכב רק בגין החלק היחסי מהחודש בו לא היה בחל"ת (על אף שתקופת חל"ת נחשבת, לפי עמדת רשות המיסים, כתקופה שמתקיימים בגינה יחסי עובד-מעביד).

ההנחיה הזו רלוונטית גם לגבי ביטוח לאומי.

בקשר לכך יצוין כי בימים האחרונים הוגשה תביעה ייצוגית נגד רשות המיסים והמוסד לביטוח לאומי באשר לגישה הנ"ל, ממנה עולה שכל עוד לא החזיר העובד את הרכב למעביד יש לזקוף שווי שימוש ברכב לשכר.

על פי התביעה הייצוגית, יש להימנע מלדרוש לזקוף שווי שימוש ברכב, גם אם הרכב לא הוחזר למעסיק וזאת לאור הנסיבות המיוחדות שבשל משבר הקורונה ממילא העובד מנוע על פי חוק מלהשתמש בפועל ברכב.

 6. מקדמות ביטוח לאומי כעצמאי-

מועד תשלום מקדמות ביטוח לאומי לעצמאי עבור חודש מרץ 2020 יידחה מ- 20.04.2020 עד ליום 15.05.2020.

 7. רשם העמותות וההקדשות-

ניתנו לתאגידים ארכות לדיווח שנתי לשנת 2019 לרשם העמותות ולרשם ההקדשות עד ליום 31.07.2020. בהמשך יגובש הסדר ארכות כולל.

יצוין כי, הנ"ל משקף תמונת מצב נכון לתאריך חוזר זה, וסביר להניח שבהמשך עוד יחולו שינויים ועדכונים נוספים, לכן מומלץ לעקוב אחר הפרסומים הרשמיים באמצעי התקשורת.

 

לנוחיותכם קישור לאתר רשות המיסים ולאתר המוסד לביטוח לאומי.

https://www.btl.gov.il/benefits/Unemployment/covid19_avt/Pages/azmeim.aspx

https://www.gov.il/he/departments/topics/corona-tax-authority

 

 

בכבוד רב,

ברזלי ושות'

רואי - חשבון

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

נבנה באמצעות מערכת דפי הנחיתה של רב מסר

.